دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله چگونه می توان خلاقیت کارمندان را در محتوای تیمی فعال کرد - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چگونه می توان خلاقیت کارمندان را در محتوای تیمی فعال کرد - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اجرای موفق برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمـانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اجرای موفق برنامه ریزی یکپارچه منابع سازمـانی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله نقش تناسب نظارتی در رفتار شهروندی سازمانی پیروها - نشریه Sage

ترجمه مقاله نقش تناسب نظارتی در رفتار شهروندی سازمانی پیروها - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تحلیل ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل ضعف اعتبارسنجی داده ها از نظر CRM اجتماعی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله رضایت مشتریان در بخش بانکداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رضایت مشتریان در بخش بانکداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت روابط با مشتریان با استفاده از داده های بزرگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت روابط با مشتریان با استفاده از داده های بزرگ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله تاب آوری شغلی: مروری یکپارچه بر مقالات تجربی - نشریه Sage

ترجمه مقاله تاب آوری شغلی: مروری یکپارچه بر مقالات تجربی - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 28
صفحات فارسی: 36