دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

ترجمه مقاله نظر کلی بر اهمیت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی (HRM) در سیستم مدیریت دانش سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر ارزش های اسلامی کاربردی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک بر ارزش های اسلامی کاربردی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تاثیر گوناگونی بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر گوناگونی بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله سرمایه گذاری Greenfield، M& A مرزی، و رشد اقتصادی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تأثیر اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی

ترجمه مقاله تأثیر اقدامات منابع انسانی بر رضایت شغلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اندازه گیری روایی مدل های پیش بینی ایمنی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی چیست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی چیست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بینش های نفوذی رویکردهای پردازش اطلاعات نسبت به هوش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بینش های نفوذی رویکردهای پردازش اطلاعات نسبت به هوش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18