مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ارتباط سازمانی و سیستم های مدیریت تعارض - مجله NC

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ارتباط سازمانی و سیستم های مدیریت تعارض - مجله NC

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله نقش اعتماد در خدمات معاملاتی دولت الکترونیکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله نقش اعتماد در خدمات معاملاتی دولت الکترونیکی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله مدل استرس و سازش و تاثیر آن بر بازده فردی و سازمانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل استرس و سازش و تاثیر آن بر بازده فردی و سازمانی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله عبور از شکاف بزرگ کارآفرینی استراتژیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله بازار مجازی سه بعدی برای حقوق آب - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله بازار مجازی سه بعدی برای حقوق آب - مجله CiteSeerX

  • مبلغ: ۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
دانلود ترجمه مقاله رویکردهای رفتاری در اجرای استراتژی بازاریابی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله رویکردهای رفتاری در اجرای استراتژی بازاریابی - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 56
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات پیرامون کارآفرینی شرکتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات پیرامون کارآفرینی شرکتی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر اعتماد و موثر بودن برند - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر اعتماد و موثر بودن برند - مجله وایلی

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی- مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی- مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 13