مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی
دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 44
دانلود ترجمه مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله جستجوی محصول بر اساس اصول و مبانی وب معنایی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله جستجوی محصول بر اساس اصول و مبانی وب معنایی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله تعریف بازاریابی سبز

دانلود ترجمه مقاله تعریف بازاریابی سبز

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله رشد و توسعه بازاریابی سبز - مجله Asae

دانلود ترجمه مقاله رشد و توسعه بازاریابی سبز - مجله Asae

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله محصولات سازگار با محیط زیست در بازاریابی سبز - مجله Atkins Marketing

دانلود ترجمه مقاله محصولات سازگار با محیط زیست در بازاریابی سبز - مجله Atkins Marketing

 • مبلغ: ۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 3
دانلود ترجمه مقاله چالش ها و فرصت های بازاریابی سبز

دانلود ترجمه مقاله چالش ها و فرصت های بازاریابی سبز

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله استراتژی ها و چالش های بازاریابی سبز - مجله GARPH

دانلود ترجمه مقاله استراتژی ها و چالش های بازاریابی سبز - مجله GARPH

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بررسی مزیت رقابتی در آمیخته بازاریابی سبز

دانلود ترجمه مقاله بررسی مزیت رقابتی در آمیخته بازاریابی سبز

 • مبلغ: ۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 4
دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18