مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت بازرگانی
دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و مدیریت توسعه فرایند در شبکه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدیریت دانش و مدیریت توسعه فرایند در شبکه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت بازار محصول و حاکمیت شرکتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت بازار محصول و حاکمیت شرکتی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 40
دانلود ترجمه مقاله سیستم حسابرسی یکپارچه در رومانی - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله سیستم حسابرسی یکپارچه در رومانی - مجله SSRN

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله تاثیرات توسعه مشارکتی سیستم اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیرات توسعه مشارکتی سیستم اطلاعات حسابداری - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله پیروزی قهوه نسپرسو در نوآوری مدل کسب و کار - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله پیروزی قهوه نسپرسو در نوآوری مدل کسب و کار - مجله امرالد

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریاب - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریاب - مجله امرالد

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین روابط میان سازمانی و یادگیری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین روابط میان سازمانی و یادگیری

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15