دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش
عنوان انگلیسی
The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
17
سال انتشار
2012
نشریه
IJII
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3291
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی و مدیریت دانش
مجله
مجله بین المللی ایده های نوآورانه
دانشگاه
دانشکده توسعه مدیریت و منابع انسانی مالزی
کلمات کلیدی
مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ پیشینه پژوهش
مفهوم فرهنگ در جامعه
تعاریف فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش
ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی
فرضیات تحقیق
چارچوب مفهومی
۳ روش
هدف و مقاصد
محیط و مشارکت
تست آزمایشی
ارزیابی و اعتباریابی ابزار تحقیق
تحلیل داده ها
۴ نتایج
تحلیل داده های بیوگرافیکی پاسخ دهندگان
۵ بحث
مبانی
نحوه خرید نسخه پاورپوینت این مقاله
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Numerous studies have examined the relationship between organizational cultures; knowledge management, organizational performance and competitiveness, merely a handful of studies have examined the relationship between a specific organizational culture and knowledge management. There is little research done on the relationship between organization culture and knowledge management in the private universities in Malaysia. Therefore, the purpose of this study is to gain an understanding of the relationship between organizational culture and knowledge management among employees in an academic environment. A total of 322 employees in MMU in Malaysia participated and completed the survey, comprised of 28 questionnaire items related to these two constructs. This research is quantitative survey design. The first hypotheses relationship between existing organizational culture and knowledge management among employees in the MMU at the 0.01 level has negative correlation. For hypothesis 2, the outcome showed that there was strong positive relationship between preferred organizational culture and knowledge management. For hypothesis 3, data analysis shows there is a significant relationship between age group in terms of their existing organizational culture, preferred organizational culture and knowledge management within MMU. The results of Pearson correlation showed that, there is not relationship between gender (male and female) in terms of their existing organizational culture and preferred organizational culture within MMU. But outcome illustrates that there is relationship between gender (male and female) in terms of knowledge management within MMU. However, there is a relationship between level of education in terms of their existing organizational culture and preferred organizational culture and knowledge management within MMU. The results of One-way ANOVA demonstrated that there is a significance relationship between years in university in terms of their existing organizational culture and preferred organizational culture. But the result showed that, there is no significant relationship between employees year in university in terms of their knowledge management at MMU.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مطالعات متعددی به بررسی رابطه بین فرهنگ های سازمانی پرداخته اند؛ مدیریت دانش، عملکرد سازمانی و رقابت پذیری، تنی چند از مطالعاتی هستند که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش پرداخته اند. در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاههای خصوصی در مالزی تحقیقات اندکی انجام شده است. بنابراین هدف مطالعه حاضر شناخت رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در میان کارمندان در یک محیط علمی می باشد. کلاً 322 کارمند در MMU در مالزی در بررسی شرکت و آن را انجام دادند، بررسی از 28 آیتم پرسشنامه وابسته به این دو ساختارتشکیل می شد. این تحقیق از نوع طرح بررسی کمی می باشد. ساختار اول فرض می کند رابطه بین فرهنگ سازمانی موجود و مدیریت دانش در میان کارمندان در MMU در سطح 0.01 دارای همبستگی منفی می باشد. برای فرضیه دوم، نتیجه نشان داد که بین فرهنگ سازمانی ارجح و مدیریت دانش رابطه مثبت قوی وجود داشت. برای فرضیه 3، تحلیل داده ها نشان می دهد بین گروه سنی از لحاظ فرهنگ سازمانی موجود، فرهنگ سازمانی ارجح، و مدیریت دانش در MMU ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین جنسیت (مذکر و مونث) از لحاظ فرهنگ سازمانی موجود و ارجح در MMU ارتباطی وجود ندارد. اما بازده و نتیجه کار نشان می دهد که بین جنسیت (مذکر و مونث)از لحاظ مدیریت دانش در MMU اختلاف وجود دارد. بین سطح تحصیلات از لحاظ فرهنگ سازمانی موجود و ارجح و مدیریت دانش در MMU ، ارتباط وجود دارد. نتایج ANOVA یک سویه نشان داد که بین سالهای حضور در دانشگاه از لحاظ فرهنگ سازمانی موجود و ارجح، ارتباط معناداری وجود دارد. اما نتیجه بدست آمده نشان داد که بین سالهای حضور کارمندان در دانشگاه از لحاظ مدیریت دانش در MMU هیچ گونه ارتباط معناداری وجود ندارد.

بدون دیدگاه