مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله زورگویی سایبری تهدید اجتماعی جدید

ترجمه مقاله زورگویی سایبری تهدید اجتماعی جدید

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله افسردگی و بارداری

ترجمه مقاله افسردگی و بارداری

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله تاثیر آموزش شطرنج بر درمان اختلال بیش فعالی - کم توجهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر آموزش شطرنج بر درمان اختلال بیش فعالی - کم توجهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله روابط جنسیت در گروه پروژه مجازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط جنسیت در گروه پروژه مجازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله مدل سازی تاثیرات هیجانی بر تصمیم گیری با عوامل بازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل سازی تاثیرات هیجانی بر تصمیم گیری با عوامل بازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی - نشریه Road

ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی - نشریه Road

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله روابط بین سن زنان و جذابیت شخصیت تیره سه گانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط بین سن زنان و جذابیت شخصیت تیره سه گانه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بررسی نظریه ذهن در طول اواسط دوران کودکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی نظریه ذهن در طول اواسط دوران کودکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله شخصیت و انگیزه های مرتبط با استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شخصیت و انگیزه های مرتبط با استفاده از فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله علت استفاده مردم از فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله علت استفاده مردم از فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مدل تفکر طراحی زیبایی برای محیط های شهری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدل تفکر طراحی زیبایی برای محیط های شهری - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله موضوع عزت نفس و خودشیفتگی در بروزرسانی وضعیت در فیسبوک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله موضوع عزت نفس و خودشیفتگی در بروزرسانی وضعیت در فیسبوک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تعریف سو رفتارهای علمی و انواع آن

ترجمه مقاله تعریف سو رفتارهای علمی و انواع آن

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 9