مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله نگرش والدین مقیم در انتاریو نسبت به آموزش بهداشت جنسی در مدارس

ترجمه مقاله نگرش والدین مقیم در انتاریو نسبت به آموزش بهداشت جنسی در مدارس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نقش بدن و ذهن در تفکر انتزاعی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله نقش بدن و ذهن در تفکر انتزاعی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ترجمه مقاله بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله گروه درمانی دانشجویان دانشگاه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گروه درمانی دانشجویان دانشگاه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مداخلات والدین در بیماری های مزمن دوران کودکی - نشریه Sage

ترجمه مقاله مداخلات والدین در بیماری های مزمن دوران کودکی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفکر انتقادی، پرسشگری و خلاقیت به عنوان مولفه های هوش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله سلامت روان مشاوران بیمارستان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله سلامت روان مشاوران بیمارستان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بیان عاطفی و پیامدهای استرس شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بیان عاطفی و پیامدهای استرس شغلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بهبود خویشتن داری با حضور روانی خانواده

ترجمه مقاله بهبود خویشتن داری با حضور روانی خانواده

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 32
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله هوش هیجانی بخشی جدایی ناپذیر از روانشناسی مثبت گرا - نشریه Sage

ترجمه مقاله هوش هیجانی بخشی جدایی ناپذیر از روانشناسی مثبت گرا - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ملاحظات روش شناختی در مطالعه رشد بزرگسالی و پیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ملاحظات روش شناختی در مطالعه رشد بزرگسالی و پیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

ترجمه مقاله وام دانشجویی در روانشناسی - APA

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله کیفیت رابطه زناشویی برای مادران نوزادان پره ترم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کیفیت رابطه زناشویی برای مادران نوزادان پره ترم - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله حسابداری و خوشبختی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری و خوشبختی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 37