ترجمه مقاله بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ترجمه مقاله بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
عنوان انگلیسی
The Investigation of The Relationship between Identity Styles and Educational Progress of Happiness
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
0
نشریه
Brisjast
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
184
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی عمومی، روانشناسی شناخت
دانشگاه
گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
کلمات کلیدی
سبک های هویت، شادکامی، پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
چکیده
1 - مقدمه
2 -1 - انواع سبک های پردازش هویت
2- 1-1 - سبک اطلاعاتی
2-1- 2 - سبک هنجاری
2 – 1-3 - سبک سردرگم /اجتنابی
2-2- شادمانی
2-3- پیشرفت تحصیلی
3 - روش پژوهش
4 - روش نمونه گیری
5 - ابزارهای پژوهش
5 – 1 پرسشنامه سبک های هویت
5 – 2 - پرسشنامه شادکامی آکسفورد
6 - یافته ها
7 - بحث و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study aimed to evaluate the relationship between identity styles with happiness and educational progress of students. The study included 285 participants (135 girls and 150 boys) that were the students of Sirjan city preuniversity educational fields. For measuring identity styles, the berzoneski identity style Questionnaire (White’s Revised Questionnaire, ISI-6G) has been used and for measuring the happiness the happiness questionnaire of oxford has been used. It also used for checking the educational progress of students from their first semester’s average in the years 2012-2013 The results showed that there is a relation between the informational style and educational progress. The correlation coefficient between the normative identity styles also shows a weak relationship with educational progress. The identity of style associated with diffused / avoidant identity style and educational progress results show that there is no significant relationship between confusion and achievement. The measuring results of the informational and normative identity with Happiness, shows that between these two styles of identity with happiness there is a meaningful relationship. The correlation coefficient between diffused / avoidant identity style with Happiness illustrates that the relationship between these two variables is weak. The results show that there is a significant relationship between educational progress and happiness.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه سبک های هویت با شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شد. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 285 (135 دانش آموز دختر و 150 دانش آموز پسر )رشته های مختلف تحصیلی مدارس پیش دانشگاهی شهرستان سیرجان بودند. برای سنجش سبک های هویت از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (پرسشنامه تجدید نظر شده وایت ISI-6G ) و برای سنجش شادکامی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد استفاده گردید. همچنین برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل نیمسال اول تحصیلی آنان در سال 91-92 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی بین سبک هویت هنجاری با پیشرفت تحصیلی رابطه ضعیفی را نشان می دهد. در رابطه با بررسی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با پیشرفت تحصیلی نتایج نشان می دهد که بین سبک هویت سردرگم و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج بررسی رابطه سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با شادکامی نشان می دهد که بین این دو سبک هویت با شادکامی رابطه معنادارای وجود دارد. ضریب همبستگی بین سبک هویت سردرگم/اجتنابی با شادکامی نشان دهنده رابطه ضعیف بین این دو متغیر می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین پیشرفت تحصیلی و شادکامی رابطه معنادار وجود دارد.

بدون دیدگاه