مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
دانلود ترجمه مقاله انتقال میان نسلی و تداوم استرس و افسردگی - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله انتقال میان نسلی و تداوم استرس و افسردگی - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تاثیر خشم بر روند فرآیند خلاقانه - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22