مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی عمومی
ترجمه مقاله ارتباط انگیزه با پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط انگیزه با پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله سبک شوخ طبعی و رابطه آن با خودباوری ضمنی و صریح - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سبک شوخ طبعی و رابطه آن با خودباوری ضمنی و صریح - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله گروه خونی و شخصیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گروه خونی و شخصیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاثیر رسانه ها بر نابرابری جنسیتی در ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر رسانه ها بر نابرابری جنسیتی در ورزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی ویژگی عصبی و روانشناسی طرح بسته ‌بندی زیبا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی ویژگی عصبی و روانشناسی طرح بسته ‌بندی زیبا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله تصادفات رانندگی در تهران و رابطه‌ آن با ریتم شبانه روزی خواب آلودگی

ترجمه مقاله تصادفات رانندگی در تهران و رابطه‌ آن با ریتم شبانه روزی خواب آلودگی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

ترجمه مقاله رابطه بین سبک های فرزند پروری ادراک شده با احساس تنهایی در دانشجویان

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله طراحی کارخانه با در نظر گرفتن رنگها از دید روانشناسی

ترجمه مقاله طراحی کارخانه با در نظر گرفتن رنگها از دید روانشناسی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت رضایتمندی از زندگی - APA

ترجمه مقاله شفاف سازی و توضیح شادی: احساسات مثبت رضایتمندی از زندگی - APA

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله اثرات باغبانی درمانی بر آگاهی جامعه و رضایت از زندگی

دانلود ترجمه مقاله اثرات باغبانی درمانی بر آگاهی جامعه و رضایت از زندگی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله مفهوم باغچه و باغبانی در زندگی روزانه

دانلود ترجمه مقاله مفهوم باغچه و باغبانی در زندگی روزانه

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله اقتصاد باغبانی درمانی

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد باغبانی درمانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله خشم در ورزشکاران پسر نوجوان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله خشم در ورزشکاران پسر نوجوان - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25