مقالات ترجمه شده ارزان کشاورزی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته کشاورزی
ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب

ترجمه مقاله نظارت بر کاشت برنج شالی الگوی کشت پیچیده در مناطق گرمسیر و مرطوب

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله کشت و صنعت برای توسعه روستایی و کشاورزان کم سرمایه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کشت و صنعت برای توسعه روستایی و کشاورزان کم سرمایه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مشخصات جلبک دریایی به عنوان مواد خام برای لوازم آرایشی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مشخصات جلبک دریایی به عنوان مواد خام برای لوازم آرایشی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله تقویت خاک باقی مانده کره با بیوپلیمر β-1،3/1، 6-گلوکان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تقویت خاک باقی مانده کره با بیوپلیمر β-1،3/1، 6-گلوکان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز خارج سلولی از باسیلوس amyloliquefaciens PFB-02

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

ترجمه مقاله بهینه سازی تولید فیتاز توسط جدایه جدید Bacillus sp. سوش EBD 9-1

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله فیتات و فیتاز در جوجه ها

ترجمه مقاله فیتات و فیتاز در جوجه ها

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی - نشریه Oxford Journals

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مقاومت القا شده به آفات و پاتوژن ها در درختان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مقاومت القا شده به آفات و پاتوژن ها در درختان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

ترجمه مقاله کاربرد بیوتکنولوژی در تولید گیاهان دارویی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله غربالگری گیاهان طبی از لحاظ متابولیت های ثانویه

ترجمه مقاله غربالگری گیاهان طبی از لحاظ متابولیت های ثانویه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ژن های دخیل در کنترل رشد و تمایز در گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژن های دخیل در کنترل رشد و تمایز در گیاهان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت ضدالتهابی عصاره برگ گیاه بوزیدان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12