مقالات ترجمه شده ارزان کشاورزی

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته کشاورزی
ترجمه مقاله Microcyclospora rumicis، یک گونه جدید در ترشک مواج از ایران

ترجمه مقاله Microcyclospora rumicis، یک گونه جدید در ترشک مواج از ایران

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله درمان شوره سر با شامپوی 5٪ روغن درخت چای - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله درمان شوره سر با شامپوی 5٪ روغن درخت چای - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله بیولوژی و مدیریت کتان صحرایی قرمز - تهدیدی جدید برای صنعت غلات

ترجمه مقاله بیولوژی و مدیریت کتان صحرایی قرمز - تهدیدی جدید برای صنعت غلات

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله استفاده از افزودنی های خوراکی نانو در تغذیه دام

ترجمه مقاله استفاده از افزودنی های خوراکی نانو در تغذیه دام

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تخریب پوسته های بیولوژیکی خاک - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تخریب پوسته های بیولوژیکی خاک - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله پهنه بندی خطر فرسایش منطقه ای برای پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پهنه بندی خطر فرسایش منطقه ای برای پشتیبانی تصمیم گیری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله ترکیب اندازه گیری های سزیم 137 و داده های بار رسوب معلق

ترجمه مقاله ترکیب اندازه گیری های سزیم 137 و داده های بار رسوب معلق

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله برآورد فرسایش خاک در حوزه رودخانه زیانشای با روش سزیوم 137 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد فرسایش خاک در حوزه رودخانه زیانشای با روش سزیوم 137 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پاسخ ارقام سیب زمینی به پنج ایزوله متعلق به چهار سویه ویروس سیب زمینی y

ترجمه مقاله پاسخ ارقام سیب زمینی به پنج ایزوله متعلق به چهار سویه ویروس سیب زمینی y

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فوموپسیس

ترجمه مقاله ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فوموپسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله گیاهان دارویی و فعالیت ضد میکروبی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه

ترجمه مقاله استفاده از آفت کش ها در گلخانه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی

ترجمه مقاله تحلیل رفاه با تغییر قیمت مواد غذایی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 35