ترجمه مقاله مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه ایرانی (Berberis vulgaris L. var. asperma)
عنوان انگلیسی
Mechanism of seedlessness in Iranian seedless barberry (Berberis vulgaris L. var. asperma)
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1151
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
ژنتیک، علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم باغبانی
مجله
Scientia Horticulturae
دانشگاه
گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران، ایران
کلمات کلیدی
زرشک بی دانه، کیسه جنین، جوانه زنی دانه گرده، رشد لوله گرده، خود نا سازگاری، پارتنوکارپی، بی دانگی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.04.002
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روش
1.2. مواد گیاهی
2.2. زنده ماندن گرده
3.2. رشد لوله گرده
4.2. آزمایش درست
5.2. توسعه کیسه جنین و لقاح
3. نتایج
1.3. زنده ماندن گرده
2.3. رشد لوله گرده
3.3. آزمایش میدانی
4.3. توسعه کیسه جنین و لقاح
4. بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Species of barberry (Berberis vulgaris L. var. asperma) is cultivated in arid and semi arid areas of Iran (South Khorasan province). It is widely used as a food additive. Fruits of this species are seedless, while wild type barberries produce seeds in the same area. In this study, we investigated the mechanism of seedlessness in seedless barberry by pollen viability test, field pollination experiments and microscopic observation of pollen tube growth in pistil and ovule development. For comparison, we also examined ovule development in wild type barberry (B. crataegina DC). In seedless barberry pollen germination was about 54%. Seedless barberry produced 20% seeded fruits when pollinated with pollen of wild type barberry. There was a sharp decrease in fruit set in emasculated unpollinated flowers of seedless barberry. In seedless barberry, a large number of pollen grains (about 370) were observed on stigma of each flower at 12 h after balloon stage (ABS). Most of them germinated and penetrated intracellular area of stigma surface, but no pollen tube reached ovary. In seedless barberry, many ovules did not have any embryo sac or had a very small incomplete embryo sac. In addition, unfused polar nuclei were clearly recognized in some cases at 14 days after full bloom (AFB). However, in wild type, double fertilization was accompanied by disappearance of polar nuclei. In seeded barberry, the cellularized endosperm became apparent at seven days AFB. At 21 days AFB, all ovules of seedless barberry were degenerated, while at the same time in wild type, one or two ovules of each flower were normal and were developing into complete seeds. Results showed that self-incompatibility has a main role in seedlessness of seedless barberry. However, the high frequency of abnormal ovules and single fertilization can be considered as two other reasons of seedlessness. Due to our results, fruits of seedless barberry were set by stimulative parthenocarpy.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
گونه زرشک(Berberis vulgaris L. var. asperma)در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (استان خراسان جنوبی) کشت شده و به طور گسترده ای به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. میوه های این گونه بی هسته است، در حالی که زرشک وحشی دانه دار در همان منطقه تولید می شود. در این مطالعه، مکانیسم بی دانگی در زرشک بی دانه با استفاده از آزمون زنده مانی گرده، گرده افشانی با آزمایش میدانی و مشاهده میکروسکوپی رشد لوله گرده در مادگی و توسعه تخمک بررسی شده است. برای مقایسه، ما نیز توسعه تخمک در نوع زرشک وحشی (B. crataegina DC) را مورد بررسی قرار داده ایم. در گرده زرشک بی دانه جوانه زنی در 54٪ موارد بوده است. زرشک بی دانه 20 درصد میوه بذردار زمانی که با گرده نوع زرشک وحشی گرده افشانی است تولید می کند. یک کاهش شدید میوه در گل بدون گرده افشانی اخته زرشک بی دانه وجود دارد. در زرشک بی دانه، تعداد زیادی از دانه های گرده (حدود 370) در کلاله هر گل در 12 ساعت بعد از مرحله بالون (ABS) مشاهده شده است. بسیاری از آن ها جوانه زده و منطقه داخل سلولی از سطح کلاله نفوز می کنند، اما هیچ لوله گرده ای به تخمدان نمی رسد. در زرشک بی دانه، بسیاری از تخمک ها هیچ کیسه جنینی ندارد و یا کیسه جنین ناقص بسیار کوچک دارند. علاوه بر این، هسته قطبی مخالف به وضوح در برخی موارد در 14 روز پس از تمام گل (AFB) به رسمیت شناخته شده است. با این حال، در نوع وحشی، لقاح با ناپدید شدن هسته قطبی همراه بود. در کشت زرشک ، آندوسپرم سلولی در هفت روز AFB آشکار شد. در 21 روز AFB، تمام تخمک زرشک بی دانه، انحطاط شد در حالی که در همان زمان در نوع وحشی، یک یا دو تخمک از هر گل طبیعی بود و به دانه کامل توسعه یافت. نتایج نشان داد که خود ناسازگاری نقش اصلی در بی دانگی زرشک بی دانه دارد. با این حال، فرکانس بالا از تخمک غیر طبیعی و تک لقاح می تواند به عنوان دو دلیل دیگر از بی دانگی در نظر گرفته شود. با توجه به نتایج بدست آمده، پارتنوکارپی، مهم ترین مکانیسم رشد میوه در زرشک بی دانه است.

بدون دیدگاه