تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رشد و نمو کفشدوزک (Coccinella septempunctata) بر رژیم های غذایی پروتینی مبتنی بر گیاهان و جانوران – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رشد و نمو کفشدوزک (Coccinella septempunctata) بر رژیم های غذایی پروتینی مبتنی بر گیاهان و جانوران
عنوان انگلیسی: Growth and development of ladybird beetle Coccinella septempunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae), on plant and animal based protein diets
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1161
محتوای فایل : zip حجم فایل : 729.73Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، حشره شناسی و گیاه پزشکی
مجله: مجله حشره شناسی آسیا اقیانوسیه - Journal of Asia-Pacific Entomology
دانشگاه: گروه زیست شناسی، دانشگاه پنجاب، هند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.aspen.2017.07.008
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و نسبتا خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد گیاهی و حشرات

منابع پروتینی: شته های منجمد و لارو زنبور

رژیم های مصنوعی

تهیه جیره مصنوعی

روش های ازمایشی

براورد پروتینی رژیم های مصنوعی

تحلیل آماری

نتایج

پارامتر های رشد ونمو

شاخص های رشد وموفقیت

براورد پروتین

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Different protein sources from plant and animal origin viz., soybean flour (SF-AD) and soaked soybean (SS-AD), bee pollen (BP-AD), honey bee drone larvae (DL-AD) and frozen aphids (AF-AD) were assessed as an artificial diet of C. septempunctata in comparison to their natural diet live aphids. Highest growth index was obtained with SS-AD (4.05) diet almost similar to control (4.0), followed by SF-AD, BP-AD, DL-AD and AF-AD as 3.8, 2.4, 1.98 and 1.94 respectively. Similarly, data showed that success index of the adults fed on an artificial diet containing soybean (SS-AD = 1.03, SF-AD = 0.98) was almost similar to control (1.0), whereas the diets containing bee pollen, drone larvae, and frozen aphids was lower than control as 0.83, 0.84 and 0.78, respectively. Protein concentration was highest in live aphid (5.9 μg/ml) diet followed by SS-AD (5.6), SF-AD (5.2), BP-AD (3.4), AF-AD (2.2) and DL AD (1.3). The results indicated that soybean based diets were more or equivalently suitable to beetles for their growth and development likewise their natural prey and the efficiency of artificial diets was related to its protein concentration.

نمونه متن ترجمه

چکیده

منابع پروتینی مختلف با منشا گیاهی و جانوری نظیر آرد سویا (SF-AD) و سویا خیس شده (SS-AD)، گرده زنبور عسل (BP-AD)، لارو زنبور عسل (DL-AD) و شته های یخ زده (AF-AD) به عنوان یک رژیم غذایی مصنوعی کفشدوزک در مقایسه با رژیم غذایی طبیعی آن ها یعنی شته های زنده ارزیابی شد. بیشترین شاخص رشد با رژیم غذایی SS-AD مشابه با شاهد بدست امد و پس از آن به ترتیب SF-AD، BP-AD، DL-AD و AF-AD به ترتیب 3.8، 2.4، 1.98 و 1.94 قرار داشتند. به طور مشابه، داده ها نشان دادند که شاخص موفقیت کفشدوزک های تغذیه کننده از رژیم غذایی مصنوعی حاوی سویا (SS-AD = 1.03, SF-AD = 0.98) تقریبا مشابه با شاهد بود،در حالی که رژیم غذایی حاوی گرده زنبور، لارو زنبور عسل وشته های منجمدکم تر از شاهد به صورت 0.83، 0.84 و 0.78 بود. غلظت پروتین در شته های زنده بیشترین مقدار بود و پس ازآن SS-AD (5.6), SF-AD (5.2), BP-AD (3.4), AFAD (2.2) DL AD قرار داشت. نتایج نشان داد که رژیم غذایی مبتنی بر سویا برای کفشدوزک ها برای رشدونموهمانند شکار طبیعی شان مناسب است وکارایی رژیم غذایی مصنوعی با غلظت پروتین ارتباط داشت.