تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 11
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 22
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 14,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 15,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 7
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 25