تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته پزشکی

مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 29
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 20,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 15
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 7