مقاله خلاصه شده

دانلود خلاصه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله مرکز هوش آمادگی جرم شناسی دیجیتال (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 8
دانلود خلاصه مقاله نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله نوآوری محصول در شرکت های کارآفرینی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 10
دانلود خلاصه مقاله ارزش برند و سقوط  ار سهام کووید-19 (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله ارزش برند و سقوط ار سهام کووید-19 (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 6