مقاله خلاصه شده

دانلود خلاصه مقاله بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله بدتنظیمی هیجان در کودکان دچار اوتیسم (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 9
دانلود خلاصه مقاله تاثیر دستگاه های IOT در سلامت الکترونیک (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله تاثیر دستگاه های IOT در سلامت الکترونیک (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 4
دانلود خلاصه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله سوء تغذیه سالمندان و افسردگی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 5
دانلود خلاصه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله اینترنت اشیا در خدمات کشاورزی فردا (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 4