مقاله خلاصه شده

دانلود خلاصه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله جریان سرمایه تحت عدم قطعیت جهانی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 6
دانلود خلاصه مقاله انجام مهندسی اجتماعی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله انجام مهندسی اجتماعی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 6
دانلود خلاصه مقاله رقابت بازار محصول و هزینه سرمایه سهام (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله رقابت بازار محصول و هزینه سرمایه سهام (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
دانلود خلاصه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله مدیریت منابع انسانی سبز برای توسعه پایدار (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
دانلود خلاصه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله وابستگی به مشتریان عمده و رقابت در بازار محصول (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 11