مقاله خلاصه شده

دانلود خلاصه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله پروتکل 5G-AKA مبتنی بر کلید متقارن پیشرفته (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 9
دانلود خلاصه مقاله رفتارهای لرزه ای سیستم خاک- تونل تاسیسات عمومی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله رفتارهای لرزه ای سیستم خاک- تونل تاسیسات عمومی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 7
دانلود خلاصه مقاله ایجاد و قطع روابط در رسانه اجتماعی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله ایجاد و قطع روابط در رسانه اجتماعی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 7
دانلود خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله ارزیابی وضعیت، رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 7
دانلود خلاصه مقاله کاتالیز رله مربوط به کاتالیزور مس – منیزیم (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله کاتالیز رله مربوط به کاتالیزور مس – منیزیم (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 6
دانلود خلاصه مقاله تغییرات فرهنگ سازمانی در راستای رسیدن به پایداری (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله تغییرات فرهنگ سازمانی در راستای رسیدن به پایداری (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 4