مقاله خلاصه شده

دانلود خلاصه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 6
دانلود خلاصه مقاله ارزیابی جنبه های امنیتی شبکه های حسگر بی سیم (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله ارزیابی جنبه های امنیتی شبکه های حسگر بی سیم (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
دانلود خلاصه مقاله چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 6
دانلود خلاصه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله چرا زنان طلاق را انتخاب می کنند: دیدگاهی تکاملی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 5
دانلود خلاصه مقاله تمایز بین هوش هیجانی صفت و مدل پنج عاملی شخصیت (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله تمایز بین هوش هیجانی صفت و مدل پنج عاملی شخصیت (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 8
دانلود خلاصه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی (ترجمه خلاصه)

دانلود خلاصه مقاله مدیریت سوددهی، ساختار سرمایه و نقش حاکمیت شرکتی (ترجمه خلاصه)

  • مبلغ: ۲۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 9