دانلود رایگان مقالات انگلیسی بیوتکنولوژی

ترجمه مقاله بهینه سازی بیوراکتورها با پیدا کردن اکسترموم - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بهینه سازی بیوراکتورها با پیدا کردن اکسترموم - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله فرآورده های طبیعی ضدمیکروبی

ترجمه مقاله فرآورده های طبیعی ضدمیکروبی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

ترجمه مقاله خصوصیات ضدمیکروبی فلفلهای چیلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله انتخاب جهش برای افزایش ثبات پروتئین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب جهش برای افزایش ثبات پروتئین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
دانلود رایگان مقاله پیشرفت در بیوتکنولوژی پاپایا

دانلود رایگان مقاله پیشرفت در بیوتکنولوژی پاپایا

 • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 0
دانلود رایگان مقاله اپیتلیوم روده در پوست اندازی کرم ابریشم

دانلود رایگان مقاله اپیتلیوم روده در پوست اندازی کرم ابریشم

 • رایگان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

ترجمه مقاله تسریع در کشف دارو با برنامه تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 30
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

ترجمه مقاله باکتریوسینهای باکتری اسید لاکتیک: تولید، پاکسازی و کاربردهای غذایی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخه نخود - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

دانلود ترجمه مقاله ترکیب و کشت پروتوپلاست بین براسیکا کاریناتا و براسیکا ناپوس

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20