دانلود رایگان مقالات انگلیسی بیوتکنولوژی

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله راهبردهای جلوگیری از اسکار یا جای زخم - مجله وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

دانلود ترجمه مقاله ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله افزایش رشد غلاف با خارج کردن برگچه پس از گل دهی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21