ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی

ترجمه مقاله تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر اسانس های روغنی و اجزای آنها روی تخمیر میکروبی سیرابی (rumen) در محیط آزمایشگاهی
عنوان انگلیسی
Effects of essential oils and their components on in vitro rumen microbial fermentation
صفحات مقاله فارسی
14
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2007
نشریه
NRC Research Press
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4912
رشته های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، پزشکی و دامپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بیوتکنولوژی میکروبی، زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی، بیوتکنولوژی دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی
مجله
مجله کانادایی علوم دامی
دانشگاه
صنعت کشاورزی و مواد غذایی کانادا، مرکز تحقیق و توسعهDairy and Swine،شربروک، کبک، کانادا
کلمات کلیدی
روغن اسانس، تخمیر سیرابی، کشت گروهی ازمایشگاهی، احشام لبنیاتی
فهرست مطالب
چکیده

مواد و روش ها

اینوکلوم سیرابی

اقدامات آزمایشگاهی

بستر غذایی

نهفتگی های کشت گروهی آزمایشگاهی

محاسبات و آنالیزهای آماری

نتایج

بحث

نتیجه گیری

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the effects of essential oils (EO) and essential oil compounds (EOC) on in vitro rumen microbial fermentation. Treatments were: control (no additive), cinnamon leaf oil (400 mg L–1), clove leaf oil (200 mg L–1), sweet orange oil (200 mg L–1), oregano oil (200 mg L–1), thyme oil (200 mg L–1), carvacrol (400 mg L–1), cinnamaldehyde (400 mg L–1), eugenol (800 mg L–1), and thymol (400 mg L–1). Treatments were evaluated using in vitro 24-h batch culture of rumen fluid with a 51:49 forage:concentrate dairy ration [16.7% crude protein (CP), 34.4% neutral detergent fibre (NDF)]. Incubations were conducted in triplicate with gas production (GP) measured at 0, 2, 6, 8, 12, and 24 h, while pH, ammonia (NH3), volatile fatty acid (VFA), in vitro dry matter (IVDMD) and neutral detergent fibre (IVNDFD) digestibilities were determined after 24 h of incubation. Among the EO and EOC evaluated, only the phenolic compounds, carvacrol, thymol, and eugenol affected ruminal fermentation, relative to the control. Carvacrol (400 mg L–1) and eugenol (800 mg L–1) increased pH and molar proportion of butyrate, and decreased molar proportion of propionate, IVDMD, IVNDFD, and GP. At the concentration of 200 mg L–1, thymol increased final pH, and reduced molar proportion of propionate, IVNDFD, and GP. None of the EO or EOC affected NH3 concentration, suggesting that at the doses tested in this study, protein degradation was not affected by EO and EOC. This study showed that among the EO and EOC investigated only phenolics exhibited antimicrobial activity as exemplified by reduced diet fermentability and a shift in VFA profile from less propionate towards more butyrate. These changes in fermentation may not be nutritionally beneficial to dairy cattle. The present study suggests that the types and concentrations of EO and EOC employed to alter ruminal fermentation must be carefully defined before their widespread use in ruminant nutrition can be recommended.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف این مطالعه، بحث در مورد تاثیرات اسانس های روغنی (EO) و ترکیبات اسانس های روغنی (EOC)روی تخمیر میکروبی سیرابی در محیط آزمایشگاهی می باشد. عملیات شامل: کنترل(فاقد افزودنی)، روغن برگ دارچین (mg L-1 400)، روغن برگ میخک (  mg L-1200) ، روغن پرتقال شیرین(mg L-1 200)، روغن پونه کوهی (mg L-1 200)، روغن آویشن (mg L-1 200)، کارواکرول (mg L-1 400)، سینامالدئید (mg L-1 400)، اوژنول (mg L-1 800)،  و تیمول (mg L-1 400) بودند.  آزمایش ها با استفاده از کشت گروهی24 ساعته در محیط آزمایشگاهی مایع سیرابی با یک نسبت 51:49 علوفه: تمرکز جیره غذایی ارزیابی شده بود. ( %7/16 پروتئین خام (CP)، %4/34 فیبر شوینده خنثی(NDF)). نهفتگی ها  در سه نسخه با تولید گاز (GP) اندازه گیری شده در 0، 2، 6، 8، 12 و 24 ساعت انجام شد، در حالی که PH، امونیاک (NH3)، اسید چرب فرار (VFA)، مواد خشک آزمایشگاهی (IVDMD) و قابلیت هضم فیبر شوینده ی خنثی (IVNDFD) 24 ساعت بعد از نهفتگی تعیین شد. در حین ارزیابی EO و EOC، تنها ترکیبات فنولی، کارواکرول، تیمول و اوژنول تخمیر سیرابی را نسبت به کنترل(حالت شاهد) تحت تاثیر قرار دادند. کارواکرول (mg L-1 400)و اوژنول (mg L-1 800) PH  و نسبت مولار بوتیرات را افزایش داده و نسبت مولی پروپیونات ، IVDMD، IVNDFD، و GP را کاهش داد. هیچ یک از EO یا EOC، غلظت NH3 را تحت تاثیر قرار ندادند، حدس زده می شود که در دوزهای تست شده در این مطالعه، تخریب پروتئین تحت تاثیر EO و EOC نبوده است. این مطالعه نشان داد که از بین EO و EOC که مورد بحث واقع شد، تنها فنولی ها فعالیت آنتی میکروبی نشان دادند، همانطور که با کاهش قابلیت تخمیر رژیم غذایی و یک جابجایی درپروفایل VFA، از پروپیونات کمتر به بوتیرات بیشتر مثال زده شد. این تغییرات در تخمیر، ممکن است از نظر مواد مغذی برای احشام لبنیاتی مفید نباشد. مطالعه ی حاضر، پیشنهاد می کند که نوع و غلظت EO و EOC بکار گرفته شده برای تغییر تخمیر سیرابی، باید قبل از استفاده ی وسیع آنها  در توصیه ی تغذیه ی نشخوارکنندگان، به دقت تعریف شوند.

بدون دیدگاه