دانلود رایگان مقالات انگلیسی بیوتکنولوژی

ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

ترجمه مقاله آینده نویدبخش در پزشکی با نانو ربات ها

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تعیین کمیت GMO - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم و نظارت بر GMOs در استرالیا و بریتانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

ترجمه مقاله نانوتکنولوژی و کاربرد آن در مدیریت بیماری گیاهی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تکنیک های نانوتشخیصی پاتوژن های گیاهی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله نقش فناوری در حصول اطمینان از امنیت غذایی در آفریقا - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل لانتی بیوتیک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار، بیوسنتز و نحوه عمل لانتی بیوتیک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

ترجمه مقاله یک مرور ترتیبی در مورد سیستم دارورسانی هوشمند

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله

ترجمه مقاله اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش نانو دی اکسید سیلیسیم در جوانه زنی بذور گوجه فرنگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

ترجمه مقاله ترکیب نانوذرات نقره با استفاده از عصاره دانه‌ سیلیبام ماریانوم

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تکنیکهای تخمین کانال برای ارتباطات مولکولی مبتنی بر انتشار - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فعالیت اوره در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13