تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله

عنوان فارسی: اثر نانونقره روی جوانه زنی بذر و رشد دانهال بذر شنبلیله
عنوان انگلیسی: Effect of Nano Silver on Seed Germination and Seedling Growth in Fenugreek Seed
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 9
سال انتشار : 2015 نشریه : Ijfe
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6575 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.06Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و بیوتکنولوژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، بیوتکنولوژی کشاورزی و بیوشیمی
مجله: مجله بین المللی مهندسی صنایع غذایی - International Journal of Food Engineering
دانشگاه: مرکز تحقیقات علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
کلمات کلیدی: فناوری نانو، نقره، شنبلیله، دانه جوانه زنی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

.A مواد شیمیایی

B. آماده کردن پراکنده کردنن نانوذرات

C. آزمایش بذر

D. شاخص سرعت جوانه زنی (GSI)

E. وزن تر و خشک

F. تجزیه و تحلیل آماری

نتایج و بحث

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

We have investigated the effects of silver nanoparticles on plant growth parameters such as Root length, fresh weight, Dry weight, Speed of germination and % Germination contents of economic important pulses, Fenugreek (Trigonella foenum-graecum). The study was carried out in a randomized block design with three replications. Five levels of silver nanoparticles (0, 10, 20, 30 and 40μg mL-1) were used. After germination, daily supply with 15ml from each concentration was carried out for 12 days during plant growth. Seed germination results indicate that AgNPs at their lower concentrations promoted seed germination and early seedling growth in Fenugreek, however at higher concentration showed slight adverse effects. Additionally, the lowest amount of these parameters was found with control plants, but the enhancing level of silver nanoparticles resulting in the reduction of these compounds. A significant positive influence on root length, root fresh weight and root dry weight root elongation was observed for all seeds in compared to those of unexposed control germination. The results showed that the effect of AgNPs was significant on germination percentage in P≤0.05. The results of this experiment showed that the use of AgNPs increased the germination in Fenugreek.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ما اثرات نانوذرات نقره را بر پارامترهای رشد گیاه مانند طول ریشه، وزن تر، وزن خشک، سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی، محتوای پالس مهم اقتصادی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) بررسی نمودیم. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. پنج سطح نانوذرات نقره (0، 10، 20، 30 و 40 میکروگرم در میلی لیتر استفاده شد. پس از جوانه زنی، عرضه روزانه 15میلی لیتر از هر غلظت برای 12 روز در طول رشد گیاه انجام شد. نتایج جوانه زنی بذر نشان داد که نانو ذرات نقره در غلظت پایین خود جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه در شنبلیله را سرعت بخشید، با این حال در غلظت بالاتر عوارض جانبی کمی نشان داد. علاوه بر این، پایین ترین میزان از این پارامترها با شاهد مشاهده شد، اما افزایش سطوح نانوذرات نقره منتج به کاهش این ترکیبات شد. یک تاثیر مثبت قابل توجهی در طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه و طویل شدن ریشه برای همه بذرو در مقایسه با جوانه زنی شاهد که در معرض قرار نگرفتند مشاهده شد. نتایج نشان داد که اثر نانو ذرات نقره بر درصد جوانه زنی در P≤0.05 معنی دار بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از نانو ذرات نقره باعث افزایش جوانه زنی در شنبلیله شد.