مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته  روانشناسی
ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان های جایگزین برای اوتیسم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام اولیه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله غربالگری اختلال طیف اوتیسم و اقدام اولیه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله بررسی متا تحلیلی تاثیر مداخلات افزایش کنجکاوی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی متا تحلیلی تاثیر مداخلات افزایش کنجکاوی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ارتباط بین رسانه اجتماعی، ساختار شخصیت و بروز افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارتباط بین رسانه اجتماعی، ساختار شخصیت و بروز افسردگی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله کاهش اثرات مخرب خودشیفتگی رهبری با مشاوره رهبر - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاهش اثرات مخرب خودشیفتگی رهبری با مشاوره رهبر - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ارزش منابع انسانی: تجربه پرستاران مراقبت های ویژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزش منابع انسانی: تجربه پرستاران مراقبت های ویژه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26