مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته  روانشناسی
ترجمه مقاله پیش بینی مدت طولانی تر علائم کووید-19 با علائم بی خوابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی مدت طولانی تر علائم کووید-19 با علائم بی خوابی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اثرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات طلاق بر کودکان بسیار خردسال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله عوامل روانی اجتماعی مربوط به افسردگی اضطرابی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عوامل روانی اجتماعی مربوط به افسردگی اضطرابی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دانش، نگرش و عملکرد در یک جمعیت تحصیلکرده - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دانش، نگرش و عملکرد در یک جمعیت تحصیلکرده - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 0
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله بی اعتنایی رئیس، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بی اعتنایی رئیس، اعتماد، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 29