مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ترجمه مقاله بین المللی کردن تحصیلات عالی

ترجمه مقاله بین المللی کردن تحصیلات عالی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تاثیر فرآیند آموزش و نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان دبیرستانی

ترجمه مقاله تاثیر فرآیند آموزش و نظارت بر عملکرد درسی دانش آموزان دبیرستانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله رویکردهای مطالعه مفاهیم و سبک های یادگیری در آموزش عالی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رویکردهای مطالعه مفاهیم و سبک های یادگیری در آموزش عالی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اصول راهنمایی و نظارت آموزشی - نشریه Macrothink

ترجمه مقاله اصول راهنمایی و نظارت آموزشی - نشریه Macrothink

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله نقش نظارت آموزشی مدیران در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری

ترجمه مقاله نقش نظارت آموزشی مدیران در بهبود کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی شهری

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مشاوره و راهنمایی شغلی برای دانشجویان دانشگاهی چین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مشاوره و راهنمایی شغلی برای دانشجویان دانشگاهی چین - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کار گروهی و چرخش نقش با یک سیستم مدیریت آموزشی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کار گروهی و چرخش نقش با یک سیستم مدیریت آموزشی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله ارتباط نگرش و دستاوردهای علمی دانش آموزان مقطع متوسطه درمورد علوم پایه

ترجمه مقاله ارتباط نگرش و دستاوردهای علمی دانش آموزان مقطع متوسطه درمورد علوم پایه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تغییر پارادایم یا در کل بدون تغییر واقعی - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله تغییر پارادایم یا در کل بدون تغییر واقعی - مجله Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله پشتیبانی از دانشجو برای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

دانلود ترجمه مقاله پشتیبانی از دانشجو برای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله کار تیمی یا کار گروهی موفق - مجله HERDSA

دانلود ترجمه مقاله کار تیمی یا کار گروهی موفق - مجله HERDSA

 • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نگرشی به آموزش های زیست محیطی در لهستان - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله نگرشی به آموزش های زیست محیطی در لهستان - مجله تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی همزمان تفکر انتقادی و خلاق - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی همزمان تفکر انتقادی و خلاق - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12