دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری

دانلود ترجمه مقاله تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت بر مهندسی انعطاف پذیری
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر عوامل طراحی سازمان و مدیریت (ODAM) (ماکروارگونومی) بر مهندسی انعطاف پذیری: مورد پالایشگاه بزرگ گاز
عنوان انگلیسی
The impact of organizational design and management (ODAM) factors (macroergonomics) on resilience engineering: The Case of large Gas Refinery
صفحات مقاله فارسی
18
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4594
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع، مدیریت، علوم تربیتی و محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهداشت -ایمنی و محیط زیست، مدیریت صنعتی، مديريت و برنامه‌ريزی آموزشی، مدیریت منابع انسانی، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی
کلمات کلیدی
ماکروارگونومی، مهندسی انعطاف پذیری یکپارچه، تحلیل پوششی داده (DEA)، کارایی فنی، ODAM، سازمان، مدیریت
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه و مرور ادبیات
۱ ۱ ماکروارگونومی
۲ ۱ مهندسی انعطاف پذیری
۳ ۱ تعریف مسئله
۲ رابطه بین ماکروارگونومی و مهندسی انعطاف پذیری
۳ روش
۱ ۳ طراحی پرسشنامه
۱ ۱ ۳ پرسشنامه مهندسی انعطاف پذیری
۲ ۱ ۳ پرسشنامه ماکروارگونومی
۲ ۳ تحلیل پوششی داده ها (DEA)
۳ ۳ مدل کاربردی
۴ آزمایش
۱ ۴ متغیرهای ورودی و خروجی
۵ نتایج و بحث
۱ ۵ مقایسه نتایج با تست LSD
۶ نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Safety problem and decreasing human errors are absolutely critical in gas refinery. two ways that can reduce human errors are implementing macroergonomics and resilience engineering (RE). Macroergonomics is a top-down sociotechnical system approach to the design of work systems and the application of the overall work-system design of the human– job, human–machine, and human–software interfaces. Macro ergonomics technology is named “interface technology of human- organization – environment-machine. Researches shows that there is a strong need to integrate organizational design and management (ODAM) factors. Resilience engineering is a paradigm for safety management that focuses on how to help people to cope with complexity under pressure to achieve success. RE includes top-level commitment, reporting culture, learning, awareness, preparedness, flexibility, self-organization, teamwork, redundancy and fault-tolerant. This study evaluates the impact of macroergonomics (ODAM factors) on each items of RE and efficiency in a gas refinery through the obtained data from questionnaires and data envelopment analysis (DEA) approach and solved by matlab software. Also, the impacts of each item of RE from ODAM factors are compared with each other by L. The results show that commitment and selforganization have the greatest impact from macroergonomics factors. This study is amongst the first ones that examine the behavior of macroergonomics on resilience engineering through DEA.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مسئله ایمنی و کاهش خطاهای انسانی، در پالایشگاه گاز، قطعاً عوامل بحرانی و حساسی به شمار می روند. دو راه برای کاهش خطاهای انسانی وجود دارد، پیاده سازی ماکروارگونومی و مهندسی انعطاف پذیری (RE). ماکروارگونومی یک رویکرد سیستم اجتماعی فنی از بالا به پائین برای طراحی سیستم های کاری و کاربرد طراحی سیستم کاری واسط های انسان- شغل، انسان- ماشین، و انسان- نرم افزار می باشد. تکنولوژی ماکروارگونومی، تکنولوژی واسط یا رابط انسان- سازمان- محیط-ماشین نامیده شده است. تحقیقات نشان می دهد یکی نمودن عوامل طراحی سازمان و مدیریت (ODAM) لازم و ضروری می باشد.مهندسی انعطاف پذیری، پارادایم و الگویی برای مدیریت ایمنی می باشد که بر چگونگی کمک به افراد جهت سازش با پیچیدگی تحت فشار برای نیل به موفقیت تاکید می کند. RE شامل تعهد سطح برتر، فرهنگ گزارشگری، یادگیری، آگاهی، آمادگی، انعطاف پذیری، خودسازماندهی، کار تیمی، افزونگی و تحمل پذیری خطا می شود. این مطالعه تاثیر ماکروارگونومی ( عوامل ODAM) بر هر یک از آیتم های RE و کارایی در پالایشگاه گاز را از طریق داده های بدست آمده از پرسشنامه ها و تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حل شده با نرم افزار مطلب مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین تاثیرات هر آیتم از RE از عوامل ODAM، از طریق L با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تعهد و خودسازمانی (خودسازماندهی) بیشترین تاثیر را از عوامل ماکروارگونومی اعمال می نمایند. این مطالعه در میان اولین مطالعاتی جای دارد که رفتار ماکروارگونومی بر مهندسی انعطاف پذیری را از طریق DEA مورد بررسی قرار می دهد.

بدون دیدگاه