مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ترجمه مقاله آموزش برنامه درسی - نشریه CiteSeerX

ترجمه مقاله آموزش برنامه درسی - نشریه CiteSeerX

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری - نشریه Sage

ترجمه مقاله توسعه مقیاس جهت گیری سبک یادگیری - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله استاندارد آموزش بین المللی IES) 7) توسعه مداوم حرفه ای

ترجمه مقاله استاندارد آموزش بین المللی IES) 7) توسعه مداوم حرفه ای

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آموزش بین المللی بازاریابی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله آموزش بین المللی بازاریابی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نیازهای آموزشی خاص و ارزیابی آن ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان

ترجمه مقاله نقش نظارتی تعلیمی مدیر بخش و عملکرد شغلی معلمان

 • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله آموزش زیست محیطی چند فرهنگی

ترجمه مقاله آموزش زیست محیطی چند فرهنگی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE

ترجمه مقاله موبایل در محیط های یادگیری مجازی در مقابل PLE

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله انجمن تمرین تدریس در محل کار - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله انجمن تمرین تدریس در محل کار - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مفاهیم کاربردی رسمی و غیر رسمی آموزش

ترجمه مقاله مفاهیم کاربردی رسمی و غیر رسمی آموزش

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1988
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اهداف دستیابی و جهت گیری های هدف دستیابی در آموزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اهداف دستیابی و جهت گیری های هدف دستیابی در آموزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله غلبه بر تصورات غلط درباره نیروهای در حالت تعادل - نشریه Scirp

ترجمه مقاله غلبه بر تصورات غلط درباره نیروهای در حالت تعادل - نشریه Scirp

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سازمان دهی تغییر برنامه درسی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله سازمان دهی تغییر برنامه درسی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله قدرتمند سازی تحقیقات برنامه ریزی - نشریه Sage

ترجمه مقاله قدرتمند سازی تحقیقات برنامه ریزی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله استانداردها و برنامه آموزشی قرن بیست و یکم - نشریه IISTE

ترجمه مقاله استانداردها و برنامه آموزشی قرن بیست و یکم - نشریه IISTE

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10