مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ترجمه مقاله آموزش زبان ارتباطی و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان

ترجمه مقاله آموزش زبان ارتباطی و تاثیر آن بر عملکرد دانش آموزان

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بین المللی کردن آموزش عالی: محرک ها و واقعیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بین المللی کردن آموزش عالی: محرک ها و واقعیت ها - نشریه Sage

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله فراگیری زبان - از رویدادهای زبانی تا رابطه بین ایده ها

ترجمه مقاله فراگیری زبان - از رویدادهای زبانی تا رابطه بین ایده ها

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله بهبود کیفیت در برنامه ریزی درسی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله بهبود کیفیت در برنامه ریزی درسی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله یادگیری بر مبنای حل مسئله در مقابل آموزش بر مبنای سخنرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یادگیری بر مبنای حل مسئله در مقابل آموزش بر مبنای سخنرانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پژوهش آموزشی در قرن بیست و یکم

ترجمه مقاله پژوهش آموزشی در قرن بیست و یکم

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی

ترجمه مقاله مدلی برای برنامه ریزی و اجرای تغییرات برنامه آموزشی در آموزش عالی خصوصی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله نظر والدین در مورد مراقبت های پیش دبستانی و آموزش در جامعه محلی

ترجمه مقاله نظر والدین در مورد مراقبت های پیش دبستانی و آموزش در جامعه محلی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17