مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی
ترجمه مقاله افسردگی مادر و عامل چند ژنی p

ترجمه مقاله افسردگی مادر و عامل چند ژنی p

 • مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله ژن درمانی سرطان با هدف قرار دادن سازوکار خزان یاخته ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژن درمانی سرطان با هدف قرار دادن سازوکار خزان یاخته ای - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله دیستروفی اپیدرمولیز بولوزا - نشریه Dovepress

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تغییرات ژن های متابولیک و متابولیت ها در سرطان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییرات ژن های متابولیک و متابولیت ها در سرطان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مروری بر سندرم داون - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مروری بر سندرم داون - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله بیان و کارکرد میکرو RNA در سرطان پروستات

ترجمه مقاله بیان و کارکرد میکرو RNA در سرطان پروستات

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تنظیمات اپی ژنتیک mRNAs و miRNAs توسط غذاداروها - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله اسپوندیلو اپی فیزیال دیسپلازی تاردا (SEDL، MIM#313400) - نشریه NATURE

ترجمه مقاله اسپوندیلو اپی فیزیال دیسپلازی تاردا (SEDL، MIM#313400) - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کاربردهای درمانی ریبوزیم ها و ریبوسوییچ ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کاربردهای درمانی ریبوزیم ها و ریبوسوییچ ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله تنظیم MicroRNA پروتئین های اتصال اندوتلیال و نتیجه بالینی - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10