مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی
ترجمه مقاله ارتباط بین ژن CD36 پلی مورفیسم و استعداد ابتلا به بیماری قلبی عروق کرونر

ترجمه مقاله ارتباط بین ژن CD36 پلی مورفیسم و استعداد ابتلا به بیماری قلبی عروق کرونر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاروتینوئیدها در بوم شناسی تکاملی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله کاروتینوئیدها در بوم شناسی تکاملی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله افزایش حساسیت سلول توموری به اثرات ضدتوموری AD-MSCs فعال شده با TNF-α

ترجمه مقاله افزایش حساسیت سلول توموری به اثرات ضدتوموری AD-MSCs فعال شده با TNF-α

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مهندسی آنتی بادی برای درمان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مهندسی آنتی بادی برای درمان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مدیریت ضایعات دهانی در سندروم Lesch – Nyhan - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله مدیریت ضایعات دهانی در سندروم Lesch – Nyhan - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله سیستم نورون آینه ای و مهارت حرکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم نورون آینه ای و مهارت حرکتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله SIRT6 با ترمیم برش پایه وابسته به PARP1 جلوگیری از بروز زوال هنگام پیری

ترجمه مقاله SIRT6 با ترمیم برش پایه وابسته به PARP1 جلوگیری از بروز زوال هنگام پیری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پیامدهای ایمونولوژیکی پیوند سلول بنیادی آلوژنیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله پیامدهای ایمونولوژیکی پیوند سلول بنیادی آلوژنیک - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 43
دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله مکانیسم های مقاومت آنتی بیوتیک در انتروکوکوس ها - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله رونویسی تمایزی ژن های بیمارگر - مجله Ncbi

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اریتروپویتین در حفاظت مغزی نوزادان - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله اریتروپویتین در حفاظت مغزی نوزادان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله مهندسی بافت غضروف با سلول های غضروفی گوش انسان - مجله وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22