مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی
ترجمه مقاله RNA های کوچک هسته‌ای و mRNA ها - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله RNA های کوچک هسته‌ای و mRNA ها - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله آلبینیسم، تشخیص مولکولی مدرن - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله آلبینیسم، تشخیص مولکولی مدرن - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله آتروفی عضلانی نخاعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آتروفی عضلانی نخاعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله استرس و ژنوم پویا

ترجمه مقاله استرس و ژنوم پویا

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA - نشریه PLOS

ترجمه مقاله نمای تظاهر ژنی سلول های بنیادی سرطان کبد توسط توالی RNA - نشریه PLOS

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله بیولوژی مولکولی سرطان کبد - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بیولوژی مولکولی سرطان کبد - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 39
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل ژنومی سرطان کبد - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل ژنومی سرطان کبد - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بیان ژن پروتئین غیر زوجی میتوکوندری پروموتور ژن aP2 - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله بیان ژن پروتئین غیر زوجی میتوکوندری پروموتور ژن aP2 - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شناخت مول هیداتیدیفورم

ترجمه مقاله شناخت مول هیداتیدیفورم

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری - نشریه NEJM

ترجمه مقاله مکانیزم های سلول های بنیادی سرطان بیماری - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر - نشریه NEJM

ترجمه مقاله وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر - نشریه NEJM

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 8