مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته ژنتیک پزشکی
ترجمه مقاله MicroRNA ها در سرطان پستان - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله MicroRNA ها در سرطان پستان - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آتروفی مخچه پیشرفته و یک نوع DNAJC19 پاتوژنی جدید هموزیگوت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آتروفی مخچه پیشرفته و یک نوع DNAJC19 پاتوژنی جدید هموزیگوت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله کاهش بیان ژن MicroRNA در سرطان سینه انسان

ترجمه مقاله کاهش بیان ژن MicroRNA در سرطان سینه انسان

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بتا تالاسمی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله بتا تالاسمی - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله یک مجموعه پرایمر جدید در یک ژن SRY برای تعیین جنسیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مجموعه پرایمر جدید در یک ژن SRY برای تعیین جنسیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان - نشریه NATURE

ترجمه مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و ژنتیک سرطان - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ترمیم دی ان ای در سرطان پروستات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترمیم دی ان ای در سرطان پروستات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله miR-21 یک RNA چند وجهی کوچک - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله miR-21 یک RNA چند وجهی کوچک - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ژن های ترمیم DNA انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ژن های ترمیم DNA انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تنظیم همانندسازی DNA در تسهیم های (کلیواژهای) جنین اولیه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تنظیم همانندسازی DNA در تسهیم های (کلیواژهای) جنین اولیه - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله نقایص لوله عصبی انسان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله نقایص لوله عصبی انسان - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بیان افتراقی همودامین انسانی TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی

ترجمه مقاله بیان افتراقی همودامین انسانی TGIFLX در لاین های سلولی تومور مغزی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مورفوژنز و مکانیسم های مولکولی درگیر در تکوین کلیه انسان - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مورفوژنز و مکانیسم های مولکولی درگیر در تکوین کلیه انسان - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله آتروفی عضلانی نخاعی قدامی - نشریه Dovepress

ترجمه مقاله آتروفی عضلانی نخاعی قدامی - نشریه Dovepress

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله زالی در اروپا - نشریه وایلی

ترجمه مقاله زالی در اروپا - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله حل پازل آتروفی عضلانی نخاعی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله حل پازل آتروفی عضلانی نخاعی - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله آنالیز جهش زالی چشمی و پوستی - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله آنالیز جهش زالی چشمی و پوستی - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16