مقالات ترجمه شده رشته میکروبیولوژی

لیست مقالات ترجمه شده رشته میکروبیولوژی
ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

ترجمه مقاله همسانه سازی یک گیرنده استروژن جدید وارد شده در پروستات و تخمدان موش

  • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثر فعالیت ERα بر متابولیسم ماهیچه ای و حساسیت به انسولین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فعالیت ERα بر متابولیسم ماهیچه ای و حساسیت به انسولین - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 20158
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

ترجمه مقاله مقاومت وانکومایسین در کوکسی های گرم مثبت - نشریه آکسفورد ژورنال

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله تغییرات توالی miRNA ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییرات توالی miRNA ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11