تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت عملکرد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت عملکرد

مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 31,800 تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 25,800 تومان
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 39,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 18
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 12,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 8