تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین رهبری استراتژیک و اثربخشی مدرسه – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رابطه بین رهبری استراتژیک و اثربخشی مدرسه
عنوان انگلیسی: Relationship between Strategic Leadership and School Effectiveness
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 5
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4885 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 338.25Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اجتماعی، مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد، مدیریت استراتژیک، روانشناسی صنعتی و سازمانی و علوم ارتباطات اجتماعی
مجله: علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه: دانشکده آموزش، دانشگاه Khon Kaen، تایلند
کلمات کلیدی: رهبری استراتژیک، اثربخشی مدارس
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. صورت مسئله

3. اهداف تحقیق

4. چارچوب مفهومی

5. روش

6. ابزارهای تحقیق

7. یافته ها

8. بحث

9. توصیه هایی از مطالعه

نمونه متن انگلیسی

Abstract The strategic leadership is an ideal type of administrative personnel. The schools under the Municipality are the function of decentralization in Thailand which was just recently implemented. The objectives of this study were to study: 1) the level/s of strategic leadership 2) the level/s of effectiveness in the school and 3) the relationship between strategic leadership performance on school effectiveness. The samples consisted of 32 school leaders and 217 teachers from 11 schools under the municipality of Khon Kaen. The research instrument was a set of five-rating scale questionnaire. Descriptive data analysis were employed using SPSS. The Multiple Correlation Analysis and a test for multi- collinearlity correlation analysis of independent variables were also utilized. The results indicated that the level of strategic leadership was ranked at a high level. When considering at different functions, the mean scores showed from high to low level as: strategic implementation, monitoring and evaluation, organization culture, and the specification of strategy respectively. The level of school effectiveness also ranked at a high level with mean scores in each aspect from high to low as: students’ characteristics, satisfaction of teachers’ performance, school change and development, school climate and environment, and students’ achievement respectively. Regarding the relationship between strategic leadership and school effectiveness, there was a positive correlation at a medium level with statistically significant difference at 0.01 level and the multiple regression indicated r=0.721 with the prediction power 52.0 percent ( r=0.520).

نمونه متن ترجمه

چکیده

رهبری استراتژیک یک نوع ایده آل از پرسنل اجرایی می باشد. مدارس کلان شهرها تابع تمرکززدایی در تایلند می باشند که اخیراً پیاده گردید. اهداف این مطالعه عبارتنداز: 1) مطالعه سطوح رهبری استراتژیک، 2) سطوح اثربخشی در مدرسه و 3) رابطه بین عملکرد رهبری استراتژیک با اثربخشی مدرسه. نمونه ها از 32 رهبر مدرسه و 217 معلم از 11 مدرسه در کلان شهر تشکیل می شدند. ابزار تحقیق، مجموعه پرسشنامه مقیاس 5 رتبه ای بود. از آنالیز داده های توصیفی با استفاده از SPSS استفاده گردید. از آنالیز همبستگی چندگانه و تست آنالیز همبستگی چند خطی متغیرهای مستقل نیز استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد سطح رهبری استراتژیک در سطح بالا رتبه بندی گردید. با در نظر گرفتن توابع مختلف، نمرات میانگین از سطح بالا به پائین به صورت زیر نشان داده شدند: پیاده سازی استراتژیک، مانیتورینگ و ارزیابی، فرهنگ سازمان و مشخصات استراتژی. سطح اثربخشی مدرسه نیز در سطح بالایی با نمرات میانگین در هر جنبه از بالا به پائین رتبه بندی گردید: شاخصه های دانش آموزان، رضایت از عملکرد معلمین، تغییر و توسعه مدرسه، جو و محیط مدرسه و موفقیت و پیشرفت دانش آموزان.

در مورد رابطه بین رهبری استراتژیک و اثربخشی مدرسه، در سطح میانی یک همبستگی مثبت و در سطح 0.01 یک اختلاف آماری معنادار وجود داشت و رگرسیون چندگانه با قدرت پیش بینی 52.0 درصد نشان داد.