مقالات ترجمه شده رشته مدیریت عملکرد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت عملکرد
ترجمه مقاله تاثیر گوناگونی بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر گوناگونی بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله یک روش جدید مدیریت مالی هزینه مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک روش جدید مدیریت مالی هزینه مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی چیست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کارکردهای مثبت و منفی پاداش های مالی چیست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی TQM و تغییر و توسعه سازمانی - نشریه SSRN

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه

ترجمه مقاله انطعاف پذیری برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد بنگاه

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

ترجمه مقاله طراحی به منظور جلوگیری از پیامدهای خطای انسانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده - مجله اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه مدل مدیریت اندازه گیری با فنون ای اچ پی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله توسعه مدل مدیریت اندازه گیری با فنون ای اچ پی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 8