مقالات ترجمه شده رشته حسابداری عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری عمومی
ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پیوست مکان، قیمت گذاری حسابرسی و کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوست مکان، قیمت گذاری حسابرسی و کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیامدهای نظریه تحرک دیجیتالی سازی در حسابداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مخارج توسعه پیش بینی تولید ناخالص داخلی واقعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مخارج توسعه پیش بینی تولید ناخالص داخلی واقعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله مدیریت سود واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله مدیریت سود واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۷۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی به عنوان یک متغیر مداخله گر

ترجمه مقاله اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی به عنوان یک متغیر مداخله گر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پژوهش حسابداری انتقادی در زمان های فرا نژادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پژوهش حسابداری انتقادی در زمان های فرا نژادی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 38
ترجمه مقاله تطبیق حسابرسی های پایدار با مدل های تجاری غیر معمول - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تطبیق حسابرسی های پایدار با مدل های تجاری غیر معمول - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله نگرش ها نسبت به حسابداری و قصد تحصیل در رشته حسابداری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله نگرش ها نسبت به حسابداری و قصد تحصیل در رشته حسابداری - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله اکوسیستم حسابرسی برای پشتیبانی از حسابداری و اطمینان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اکوسیستم حسابرسی برای پشتیبانی از حسابداری و اطمینان - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله روابط بین تنوع زیستی و حسابداری اقتصادی ملی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روابط بین تنوع زیستی و حسابداری اقتصادی ملی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29