مقالات ترجمه شده رشته حسابداری عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری عمومی
ترجمه مقاله چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوبی برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تاثیر محیط سازمانی بر روی پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی (P3) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر محیط سازمانی بر روی پروژه های مشارکت دولتی-خصوصی (P3) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله جو اخلاقی تضاد سازمانی - حرفه ای و تعهد سازمانی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله جو اخلاقی تضاد سازمانی - حرفه ای و تعهد سازمانی - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مفهوم حسابداری محیط - نشریه IUCN

ترجمه مقاله مفهوم حسابداری محیط - نشریه IUCN

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله حسابداری سبز انعکاسی ازمسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری سبز انعکاسی ازمسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله واقعی سازی حسابداری اجتماعی و بحرانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله واقعی سازی حسابداری اجتماعی و بحرانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله روش جدید تدریس اصول اخلاقی در حسابداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش جدید تدریس اصول اخلاقی در حسابداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله حسابداری و قدرت مدیریت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابداری و قدرت مدیریت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تراز نامه به عنوان مدل اطلاعاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تراز نامه به عنوان مدل اطلاعاتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6