مقالات ترجمه شده رشته حسابداری عمومی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابداری عمومی
ترجمه مقاله مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالب حسابداری برای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخصص شرکت حسابرسی در صنعت و تأخیر گزارش حسابرسی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی - مجله امرالد

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله تاثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مشوق های گزارش دهی و استانداردهای حسابداری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله درآمدهای گزارش شده با روش LIFO - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله درآمدهای گزارش شده با روش LIFO - مجله الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی و بحران فعلی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسی داخلی با حاکمیت شرکتی و بحران فعلی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله علوم و تئوری حسابداری مثبت - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله علوم و تئوری حسابداری مثبت - مجله SSRN

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20
دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسین در حاکمیت شرکت

دانلود ترجمه مقاله نقش حسابرسین در حاکمیت شرکت

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14