تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته تجارت الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته تجارت الکترونیک

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 4
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17