تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته تجارت الکترونیک

مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 37
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 29