تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته تجارت الکترونیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته تجارت الکترونیک

مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 28
صفحات فارسی : 35
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 9
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 28