دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت

دانلود ترجمه مقاله ادغام شبکه های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری - مجله هینداوی

دانلود ترجمه مقاله ادغام شبکه های اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم گیری - مجله هینداوی

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله پیروزی قهوه نسپرسو در نوآوری مدل کسب و کار - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله پیروزی قهوه نسپرسو در نوآوری مدل کسب و کار - مجله امرالد

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه اقتصادی مدیریت منابع انسانی (HRM) - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

دانلود ترجمه مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله واکنش تحلیلگران مالی به طرح های اجراییERP - مجله SSRN

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

دانلود ترجمه مقاله سودمندی انتظارات عقلانی و انطباقی در اقتصاد - مجله CiteSeerX

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریاب - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریاب - مجله امرالد

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین روابط میان سازمانی و یادگیری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین روابط میان سازمانی و یادگیری

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15