دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت

دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله کیفیت سود و سطح اتکای مالی شرکت های چینی در بازار بورس - مجله SSRN

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شاخص بالتیک (BDT) با شبکه های عصبی موجک - مجله Scirp

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 44
دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 38
دانلود ترجمه مقاله جستجوی محصول بر اساس اصول و مبانی وب معنایی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله جستجوی محصول بر اساس اصول و مبانی وب معنایی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

دانلود ترجمه مقاله بررسی تعهد مشتری به برند - مجله Taylor & Francis

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اقتباس دولت الکترونیک در سه کشور آمریکای لاتین - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله ساختار مالکیت حاکمیت و عملکرد شرکتی در مالزی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۲۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان - مجله الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله حل بحران آب ایران با انتقال بخش دولت به حاکمیت - مجله Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر - مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر - مجله Sage

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 21
دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله الگوی ثبت اختراع نانو در ارتباط با چرخه عمر محصول - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ادراک از برند، ثبات جریان نقدی و سیاست مالی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 50
ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله محدوده سیاست گذاری سازمانی- یک چشم انداز نهادی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 32