دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت

دانلود ترجمه مقاله رویکردهای رفتاری در اجرای استراتژی بازاریابی - مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله رویکردهای رفتاری در اجرای استراتژی بازاریابی - مجله امرالد

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله دستیابی به اولویت ها توسط قضاوت مقایسه ای جفتی فازی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دستیابی به اولویت ها توسط قضاوت مقایسه ای جفتی فازی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر خرید افراد یک مطالعه میان فرهنگی

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 56
دانلود ترجمه مقاله تحقیقات پیرامون کارآفرینی شرکتی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحقیقات پیرامون کارآفرینی شرکتی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر اعتماد و موثر بودن برند - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر اعتماد و موثر بودن برند - مجله وایلی

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی- مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی- مجله SSRN

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی

دانلود ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی

 • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

دانلود ترجمه مقاله تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشا سیاست های حسابداری - مجله SSRN

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط رقابتی در صنعت بیمه ترکیه - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین رقابت، رشد و عملکرد در صنعت بانکداری

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه و پیاده سازی یک فرایند تصمیم پراکنده - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1995
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

دانلود ترجمه مقاله یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای HRP درسیستم های ERP

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22