دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش
قیمت خرید این محصول
۱۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات: مدارکی از داده های سطح شرکتی اتریش
عنوان انگلیسی
Export Credit Guarantees and Export Performance: Evidence from Austrian Firm-Level Data
صفحات مقاله فارسی
24
صفحات مقاله انگلیسی
23
سال انتشار
2012
نشریه
Wifo
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
3288
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
علوم اقتصادی، حسابداری و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی، اقتصاد مالی و حسابداری مالی
مجله
موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش
دانشگاه
گروه اقتصاد، دانشگاه وین
کلمات کلیدی
صادرات، گارانتی های اعتبار صادرات عمومی
فهرست مطالب
چکیده
۱ مقدمه
۲ گارانتی های صادرات، محدودیت های مالی و صادرات: بررسی مختصری از ادبیات
۱ مدلهای تامین مالی تجاری
ب تامین مالی تجاری در طول دوره های بحران های اقتصادی
پ نقش گارانتی های اعتبار صادرات عمومی
ج اثرات تجاری گارانتی های اعتبار صادرات
۳ داده ها و آماره های توصیفی
۴ مدل تجربی و نتایج تخمین
الف عوامل تعیین کننده کاربرد گارانتی اعتبار صادرات
ب گارانتی های اعتبار صادرات و عملکرد صادرات
۵ نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper provides an economic assessment of export credit guarantee commitments by the Austrian export credit agency, using firm-level data on a cross-section of 178 Austrian exporting firms for the year 2008. In a first step, we estimate the relative importance of various determinants of export guarantee usage. Results suggest that the most crucial determinants are: firm size, whether or not the firm is part of a multinational enterprise, exposure to revenue risk, and R&D intensity. In a second step, we investigate the effects of export guarantees on export performance. Identification is achieved by using as instruments the exogenous determinants of export guarantee usage identified in the first step. We find that there are economically and statistically significant effects of export credit guarantee usage on firmspecific export performance ranging from some 80 to 100 percent compared with the control group of non-users.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مقاله حاضر تعهدات گارانتی اعتبار صادرات توسط آژانس اعتبار صادرات اتریش را با استفاده از داده های سطح شرکتی پیرامون سطح مقطع 178 شرکت صادرات اتریشی برای سال 2008 مورد سنجش اقتصادی قرار می دهد. در مرحله اول، اهمیت نسبی عوامل تعیین کننده مختلف کاربرد گارانتی صادرات را تخمین می زنیم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده عبارتنداز: اندازه شرکت، اینکه شرکت جزئی از نهاد چند ملیتی است یا خیر، قرار گرفتن در معرض ریسک درآمد و شدت R&D. در مرحله دوم، اثرات گارانتی های صادرات بر عملکرد صادرات را مورد پژوهش قرار می دهیم. با استفاده از عوامل تعیین کننده برونزاد کاربرد گارانتی صادرات شناسایی شده در مرحله اول به عنوان ابزار، شناسایی صورت می گیرد. در اینجا نشان می دهیم که کاربرد گارانتی اعتبار صادرات اثرات اقتصادی و آماری مهمی بر عملکرد صادرات مختص به شرکت اعمال می کند که بین 80 تا 100 درصد در مقایسه با گروه کنترل غیر کاربران متغیر می باشد.

بدون دیدگاه