مقالات ترجمه شده رشته علوم سلولی و مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم سلولی و مولکولی
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل چندتوانی حالت پایه پرتئوم - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله مجرای آنیونی در گیاهان تکامل یافته (با بافت آوندی) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مجرای آنیونی در گیاهان تکامل یافته (با بافت آوندی) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله استرس و تولید مثل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استرس و تولید مثل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله هورمون های تیروئیدی و تولید مثل در ماهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هورمون های تیروئیدی و تولید مثل در ماهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 42
ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

ترجمه مقاله تیپ بندی SCCmec استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله ارزیابی حساس آپوپتوزیس سلول بر اساس تشخیص فعالیت caspase-3 - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی حساس آپوپتوزیس سلول بر اساس تشخیص فعالیت caspase-3 - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی

ترجمه مقاله نقش RNA های غیرکد کننده طویل در تکوین نورون، عملکرد مغز و بیماری عصبی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله بازسازی کامل و تجسم شبکه های تنظیمی غیر کد کننده در انسان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

ترجمه مقاله تولید سلول های آغازگر گلیوما - نشریه J-Stage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای ژنتیک مولکولی

ترجمه مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی با استفاده از مارکرهای ژنتیک مولکولی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10