مقالات ترجمه شده رشته علوم سلولی و مولکولی

لیست مقالات ترجمه شده رشته علوم سلولی و مولکولی
ترجمه مقاله تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا) - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله تنظیم ژن هاکس در سیستم عصبی مرکزی مگس سرکه (دروسوفیلا) - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

ترجمه مقاله آنالیز توالی ژنتیکی بیماری های خون ریزی دهنده ارثی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

ترجمه مقاله miR-15a و miR-16-1 در سرطان: کشف، عملکرد و چشم اندازهای آینده - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله یک نگاه تازه به سلول های iPS - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک نگاه تازه به سلول های iPS - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مکانیسم های توسعه روزنه: یک دیدگاه تکاملی - نشریه BMC

ترجمه مقاله مکانیسم های توسعه روزنه: یک دیدگاه تکاملی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله مکانیسم طول عمر گلبول های قرمز انسان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله مکانیسم طول عمر گلبول های قرمز انسان - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تنظیم رونویسی ژن های زیر واحد گونادوتروپین هیپوفیز

ترجمه مقاله تنظیم رونویسی ژن های زیر واحد گونادوتروپین هیپوفیز

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله سیگنالینگ، چرخه و حساس سازی گیرنده های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

ترجمه مقاله سیگنالینگ، چرخه و حساس سازی گیرنده های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله دنباله گیرنده هورمون آزادکننده گنادوتروپین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دنباله گیرنده هورمون آزادکننده گنادوتروپین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تنظیم پمپ H+-ATP آز غشای پلاسمایی در مرکز فیزیولوژی گیاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله هماهنگی رفتار سلولی و الگویابی در مریستم راسی ساقه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هماهنگی رفتار سلولی و الگویابی در مریستم راسی ساقه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محلول های دیواره سلولی ریشه گیاهان زراعی در خاک های شور - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فعالیت آنتی باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی در ترکیب با اسانس های دیگر

ترجمه مقاله فعالیت آنتی باکتری اسانس طبیعی آویشن باغی در ترکیب با اسانس های دیگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و عملکرد آنان در بدن انسان

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و عملکرد آنان در بدن انسان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در رابطه با زیست شناسی استئوکالسین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دیدگاه های جدید در رابطه با زیست شناسی استئوکالسین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20